CCTV VERKLARING

 

Europa

 

Deze CCTV-verklaring maakt integraal deel uit van de Privacyverklaring klant. Omwille van de leesbaarheid en transparantie richten we ons in dit afzonderlijke document op het gebruik van de CCTV. Definities worden gedefinieerd zoals gebruikt in de Privacyverklaring klant.

 

Deze verklaring bevat de volgende hoofdstukken:

1.           Wie zijn wij?

2.           Welke Persoonsgegevens verzamelen wij over jou?

3.           Waarom gebruiken we jouw Persoonsgegevens?

4.           Hoelang bewaren wij jouw Persoonsgegevens?

5.           Aan wie geven we jouw Persoonsgegevens door?

6.           Dragen we jouw Persoonsgegevens over buiten de Europese Economische Ruimte ('EER')?

7.           Hoe beschermen we jouw Persoonsgegevens?

8.          Wat zijn mijn rechten?

9.          Hoe kan ik een klacht indienen?

10.        Updates aan deze CCTV-verklaring

11.        Contactpersonen

 

 

1.           Wie zijn wij?

 

Foot Locker Europe B.V. is de Gegevensbeheerder die verantwoordelijk is voor Persoonsgegevens van Klanten die vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG") van de EU.

 

Foot Locker Europe B.V. is opgericht naar Nederlands recht en is gevestigd te  Ir. D.S. Tuijnmanweg 3-5, 4131 PN, Vianen. Foot Locker Europe B.V. is ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder registratienummer 23067735.

 

 

2.           Welke Persoonsgegevens verzamelen wij over jou?

 

Persoonsgegevens die we van jou verzamelen: afbeelding (en) van jou wanneer je onze winkels bezoekt om je op video op te nemen via de Closed-Circuit Television (“CCTV”).

 

 

3.           Waarom gebruiken we jouw Persoonsgegevens?

 

We gebruiken de Persoonsgegevens die we over jou verzamelen voor de volgende specifieke doeleinden en gebruikscategorieën:

 

3.1        Om misdrijven te voorkomen en op te sporen en jou, onze medewerkers en jouw en onze eigendommen te beschermen

 

Wij registreren jou voor jouw en onze veiligheid, de bescherming van eigendommen, het opsporen en voorkomen van misdrijven, zoals fraude, misbruik, illegaal gebruik en het verzamelen van bewijsmateriaal daaromtrent.

Verwerkingsgrond: de verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang om misdrijven die van invloed kunnen zijn op jou, onze werknemers en uw/onze eigendommen te voorkomen en op te sporen. Wij zijn van mening dat wij jouw persoonsgegevens op redelijke gronden verwerken. Deze verwerking heeft dus geen onredelijke gevolgen voor jouw privacy met betrekking tot het doel. En de bescherming en detectie met in-store CCTV is een geaccepteerd en veel gebruikt fenomeen geworden.

 

3.2        Voor het beheer van rechtszaken en bewijsmateriaal

 

We kunnen jouw persoonsgegevens bewaren als dat relevant is voor een geschil.

Verwerkingsgrond: de verwerking van uw Persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang om rechtszaken te beheren en Foot Locker te verdedigen tegen eventuele (externe) vorderingen. Wij zijn van mening dat wij jouw persoonsgegevens op redelijke gronden verwerken. Deze verwerking heeft dus geen onredelijke gevolgen voor jouw privacy met betrekking tot het doel.

 

3.3        Of anders zoals beschreven op het moment van de verzameling van de Persoonsgegevens.

 

 

4.           Hoe lang bewaren wij jouw Persoonsgegevens?

 

We bewaren jouw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de relevante doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, zoals beschreven in deze verklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist is door de toepasselijke wetgeving.

Om te voldoen aan elke nationale wetgeving, hanteren we verschillende bewaartermijnen voor elk land; we bewaren camerabeelden doorgaans  tussen 24 uur en 1 maand, afhankelijk van jouw land van verblijf, vanaf de dag van de verzameling. Na deze periode worden camerabeelden automatisch verwijderd. Automatische verwijdering kan ook eerder plaatsvinden volgens de individuele instellingen van de hardware en gegevensopslagcapaciteit. Het is mogelijk dat we om die reden een verzoek om cameragegevens niet kunnen uitvoeren.

 

Indien redelijkerwijs noodzakelijk of vereist om te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten, geschillen op te lossen of  fraude en misbruik te voorkomen, kunnen we camerabeelden nog langer bewaren dan nodig is om onze diensten aan jou te verlenen.

 

 

5.           Aan wie geven we jouw Persoonsgegevens door?

 

We kunnen jouw Persoonsgegevens op de volgende manieren delen:

 

5.1        Met externe leveranciers

 

We gebruiken externe leveranciers voor zakelijke, professionele en technische ondersteuning, zoals installatie en onderhoud van systemen, als Verwerkers (zoals bedoeld in de AVG). Deze bedrijven gebruiken jouw Persoonsgegevens alleen namens ons en volgens onze schriftelijke instructies. In beperkte omstandigheden kunnen deze leveranciers toegang hebben tot jouw Persoonsgegevens wanneer dit nodig is voor onderhoud of het oplossen van problemen.

We hebben overeenkomsten inzake gegevensverwerking met dergelijke leveranciers wanneer dat wettelijk vereist is.

 

5.2        Met een bevoegde overheidsinstantie

 

In navolging van een dagvaarding of andere juridische procedure of verplichtingen, wanneer wij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten of jouw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op legitieme overheidsverzoeken, waaronder openbare en overheidsinstanties buiten jouw land van verblijf, voor nationale veiligheid en/of rechtshandhavingsdoeleinden.

 

 

6.           Dragen we jouw Persoonsgegevens over buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”)?

 

We dragen jouw afbeeldingen niet over buiten de EER.

 

 

7.           Hoe beschermen we jouw Persoonsgegevens?

 

Foot Locker heeft passende fysieke, organisatorische, administratieve en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, verlies, misbruik of wijziging. De bestaande maatregelen omvatten:

 

7.1      CCTV-systemen bevinden zich in gebieden met beperkte toegang;

7.2      CCTV-systemen zijn beveiligd met een wachtwoord;

7.3      De toegang tot de beelden is beperkt tot het managementteam van Foot Locker in winkels (Store Manager en Assistant Manager), het beveiligingsteam van Foot Locker op                de afdeling Risk Management op ons Europese hoofdkantoor in Nederland en, indien van toepassing, tot de afdelingen Legal en HR. Toegang is uitsluitend toegestaan voor                 de eerder vermelde doeleinden en geen enkele andere persoon heeft toegang, tenzij het noodzakelijk is om de eerder vermelde doeleinden te verwezenlijken;

7.4      Beperking van de mogelijkheid om kopieën te maken;

7.5      Er worden geen geluidsopnames gemaakt of opgeslagen; en

7.6      Bewegingsopname (CCTV-opnames worden alleen gemaakt in geval van activiteit en beweging in het bewaakte gebied).

 

De camera's worden zodanig geplaatst dat ze voldoen aan de doelstellingen van deze verklaring en op prominente plaatsen waar ze duidelijk zichtbaar zijn voor het personeel en de bezoekers van de winkel. Om het recht op privacy te beschermen en te respecteren, zijn er geen camera's aanwezig in ruimten waar personen redelijkerwijs privacy kunnen verwachten, zoals in toiletten en kleedkamers.

 

Daarnaast bevinden de CCTV-servers zich in de Europese Unie: de eigenlijke hosting bevindt zich in de respectieve winkel zelf. Ons beveiligingsteam, dat zich op ons Europese hoofdkantoor bevindt, kan op afstand verbinding maken met het systeem in de winkel voor het geval dat dat nodig is om het doel onder paragraaf 3 met betrekking tot de verwerkingsgrond te verwezenlijken (zie paragraaf 3 hierboven).

 

 

8.           Wat zijn mijn rechten?

 

Je hebt het recht:

      

8.1       Tot toegang tot de Persoonsgegevens die wij over jou verwerken;

8.2       Om onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens te corrigeren;

8.3       om je Persoonsgegevens te wissen;

8.4       Om de verwerking van je Persoonsgegevens te beperken;

8.5       Om je Persoonsgegevens  te verplaatsen, kopiëren of overdragen (gegevensoverdraagbaarheid). Dit recht is enkel van toepassing wanneer je de Persoonsgegevens                            rechtstreeks hebt verstrekt en waar de verwerking afhankelijk is van toestemming of waar deze noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen              ons;

8.6       Om bezwaar te maken tegen:

                a.      verwerking op grond van gerechtvaardigde belangen (inclusief profilering);

                b.      direct marketing (inclusief profilering); en

                c.      verwerking ten behoeve van wetenschappelijk/historisch onderzoek en statistiek.

8.7       Niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering (bv. geautomatiseerde             verwerking van Persoonsgegevens om bepaalde aspecten over jou te beoordelen), die rechtsgevolgen met zich meebrengt voor jou of die op vergelijkbare wijze een             aanzienlijke impact op jou heeft, tenzij het:

                a.      noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen ons; of

                b.      wettelijk is toegestaan (bv. met het oog op fraude of belastingontduiking); of

                c.      jij uitdrukkelijk toestemming geeft; en

8.8       Om je toestemming voor de verdere verwerking van jouw Persoonsgegevens in te trekken wanneer een dergelijke verwerking gebaseerd is op jouw toestemming.

 

Gebruik de volgende webpagina www.footlocker-emea.com/privacy om deze rechten uit te oefenen. We zullen je binnen een maand na het indienen van je aanvraag via deze webpagina informeren over de ondernomen actie.

 

We zijn verplicht je identiteit te verifiëren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verificatie van je e-mailadres. Indien je ons niet toestaat je identiteit te verifiëren, kunnen wij jouw aanvraag niet verder behandelen.

 

Let erop dat bovenvermelde rechten, met uitzondering van het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing, niet absoluut zijn. Onder bepaalde voorwaarden en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen we  een verzoek weigeren. Wanneer een dergelijke beperking (gedeeltelijk) op jouw verzoek van toepassing is, zullen wij je informeren over de reden van onze weigering om op je verzoek in te gaan.

 

 

9.           Hoe kan ik een klacht indienen?

 

Als je niet tevreden bent met de manier waarop wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt, neem dan contact met ons op via: privacy@footlocker.com.

Houd er rekening mee dat je ook het recht hebt om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 

10.       Updates aan deze CCTV-verklaring

 

Wij passen deze Verklaring van tijd tot tijd aan om de verstrekte informatie actueel te houden. Wij raden je aan deze verklaring regelmatig opnieuw te lezen.

 

Laatst bijgewerkt: juni 2020

 

 

11.       Contactpersonen

 

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over deze Verklaring of de verwerking van je Persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via:privacy@footlocker.com.

Als je je rechten wilt uitoefenen, gebruik dan de volgende internetpagina www.footlocker-emea.com/privacy.